Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kefalonia News | May 15, 2021

Scroll to top

Top

No Comments

H ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – LEADER ΣΤΗ ΣΑΜΗ

H ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – LEADER ΣΤΗ ΣΑΜΗ
KefaloniaNews

Παρουσιάστηκε χτες στη Σάμη,από την Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.), Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/ LEADER 2014 – 2020:
 «Καλές Πρακτικές Νησιωτικής Ανάπτυξης» Παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα.
Στην παρουσίαση παραβρέθηκαν, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Σωτήρης Κουρής, ο οποίος και χαιρέτισε τους παρευρισκόμενους, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του τοπικού προγράμματος Leader, κ. Δημήτρης Σπανός, ο οποίος επίσης απηύθυνε χαιρετισμό, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμης και μέλος του Δ.Σ. του τοπικού προγράμματος Leader,κ. Αριστέα Αμίτση, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Τουριστικής Ανάπτυξης Σάμης, κ. Αντώνης Καλλιβωκάς και αρκετοί ενδιαφερόμενοι πολίτες.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Σάμης, ανοίγοντας τη παρουσίαση, ευχαρίστησε την Ο.Τ.Δ.  τον κ. Κουρή και τον κ. Σπανό, για την προβολή του προγράμματος στη Σάμη και διάβασε επιστολή του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Σάμης, κ. Διονύση Αρτελάρη, ο οποίος επίσης ευχαριστούσε για την προβολή του προγράμματος.
Ακολουθούν, η “ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα)”
Και τα βίντεο με τη παρουσίαση του προγράμματος και τον διάλογο που ακολούθησε μεταξύ της Ο.Τ.Δ και των παρευρισκόμενων πολιτών.


Τάσος Καβαλλιεράτος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD στην Κεφαλλονιά και στην Ιθάκη, Μέτρο 19: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (CLLD – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», το Δίκτυο Συνεργασίας  Κεφαλλονιάς και Ιθάκης καλεί τους ενδιαφερόμενους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις δράσεις/υποδράσεις, που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, ενδεικτικής συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 2.620.000,00€.

Τα ποσοστά ενίσχυσης ανά υποδράση και καθεστώς ενίσχυσης εξειδικεύονται στην Πρόσκληση και στα Παραρτήματά της.

Περιοχή εφαρμογής: Κεφαλλονιά και Ιθάκη

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000,00 € για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000,00€ για άυλες πράξεις.

Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στις 200.000,00€ την τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.

Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από το/την  δυνητικό/ή δικαιούχο. Συγκεκριμένα κάθε νέος χρήστης του (ΠΣΚΕ) αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του/της σε «φόρμα εγγραφής» καταχωρείται στο σύστημα και μέσω της αποστολής e-mail από το ΠΣΚΕ, του/της διαβιβάζονται οι κωδικοί  πρόσβασης του.

Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει κωδικό χρήστη στο ΠΣΚΕ τότε μπορεί να κάνει χρήση του υπάρχοντος κωδικού για την υποβολή της πρότασης του.

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς στο ΠΣΚΕ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από  30/10/2019 και ώρα 13:00 έως  30/01/2020 και ώρα 15:00.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ , οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών , να αποστείλουν στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση υποβολής του φακέλου δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα πρωτοκολλούνται κατά την παραλαβή τους, ως εισερχόμενα έγγραφα στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ.. Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.

Σε περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ – συστημένη επιστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της  εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσκόμισης φακέλου δικαιολογητικών το επενδυτικό σχέδιο θα απορριφθεί ως μη πλήρες.

Στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης και στα συνημμένα αυτής περιγράφονται οι δράσεις/υποδράσεις, οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορήγησης, η περιοχή εφαρμογής, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των προτεινόμενων πράξεων καθώς και ο τρόπος υλοποίησής τους. Η πρόσκληση και τα Παραρτήματά της είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης www.ionianlag.gr και στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις στα τηλέφωνα 26713 60569-70, και στο e-mail: Ionianlag@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 
Submit a Comment