Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kefalonia News | September 23, 2021

Scroll to top

Top

Σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου

Σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου
KefaloniaNews

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στο υπ΄ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-ΙΑΕ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & την αριθ. 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του ,όπου περιγράφονται οι διαδικασίες σύγκλησης των συλλογικών οργάνων για την προστασία και αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως συμμετέχετε στην 19η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (χρήση της τεχνολογίας του epresence -www.epresence.gov.gr ), την 1η Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα από ώρα 17:00 – 22:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Απευθείας παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού –παραλίας επί των οποίων βρισκόταν σε ισχύ μισθωτήρια του έτους 2019.
Εισήγηση : Νομική Υπηρεσία
2) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την 31/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Εισηγητής : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

3) Έγκριση της αριθ 73/20 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου
που αφορά την 6η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020.

Εισηγητής : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

4) «Έγκριση της αριθ 02/20 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου
Αργοστολίου έτους2019 και γι α την περίοδο λειτουργίας του Δήμου, από 1η Σεπτεμβρίου έως 31Δεκεμβρίου 2019».
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αργοστολίου

5) Σχετικά με την ένταξη του μνημείου ( Θολωτού Τάφου Τζανάτων ) στο τρέχον ΕΣΠΑ και την εφαρμογή των εγκεκριμένων από το ΚΑΣ και τον Υπουργό Πολιτισμού μελετών.
Εισηγητές : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γεράσιμος Μεταξάς τ. Νομάρχης Κεφαλονιάς
6) Εισήγηση για: Διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την προμήθεια των ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΟΜΑΔΩΝ) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 της υπ’ αριθ. 8584/2019 διακήρυξης (ΑΔΑ: ΡΨΞ2ΩΕ5-ΣΥ1) της «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ», για τα οποία ο προηγηθείς διεθνής διαγωνισμός απέβη άγονος.

Εισηγητής : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

7) «Παράταση του σχεδίου δράσης για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ που
διαβιούσαν στον πρόχειρο καταυλισμό της Κρανιάς του Αργοστολίου, σύμφωνα
με την 135/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλλονιάς.»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός
8) «Έγκριση της αριθ 10/20 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά Πεπραγμένων έτους 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Εισηγητής : Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

9 ) Έγκριση και αποδοχή της αριθ 29/20 μελέτης σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές
Της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός (01 ) Απορριμματοφόρου Οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου Πρέσας χωρητικότητας16m3.»

Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

10) Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Ακινήτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να λειτουργήσει Εποχικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.

Εισηγητής : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

11) Έγκριση της αριθ 01/20 μελέτης σχετικά με ««Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α) του κυλικείου της παραλίας Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ως Οκτώβριος 2020 & του ΔΓΑ, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων»

Εισηγητής : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

12) Αποδοχή και έγκριση Μελέτης «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αργοστολίου»
Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

13) Αποδοχή και έγκριση μελέτης του έργου « Ανάπλαση Οδού Κρασσά Δήμου Αργοστολίου .»
Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

14) Αποδοχή και έγκριση μελέτης του έργου « Αποχέτευση Όμβριων Υδάτων έμπροσθεν Δημοτικού Σχολείου Πόρου »

Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

15) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Εργασίες Αποκατάστασης εξ αιτίας Πλημμυρικών Καταστροφών της Δημοτικής Οδού με την επωνυμία Παλιός Δρόμος Φαρακλάτων

Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

16 ) Συμπλήρωση – προσαρμογή της αριθ 44/20 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
με θέμα «Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 7502/19-12-19 (ΑΔΑ: ΩΛΩΘ46ΜΓΤΤ-0ΤΒ) Απόφαση Υλοποίησης με Ιδία Μέσα, Ορισμός Υπολόγου Διαχειριστή και Έγκρισης διάθεσης πίστωσης της Πράξης με τίτλο : « ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ»

Εισηγητής : Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

17) Έγκριση της αριθ 03 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με : «Επαναφορά κάδων απορριμμάτων στην οδό Ριζοσπαστών.»

Εισηγητής : Διεύθυνση Καθαριότητας

18) Έγκριση της αριθ 04 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με :
« Προσδιορισμός αρχή / πέρατος και νέα αριθμοδότηση ακινήτων οδού Σπετσών στο Αργοστόλι.»
Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

19 ) Έγκριση της αριθ 05 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με
«Ανάκληση της αριθμ. 52/2016 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετικά με την έγκριση απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου για την ίδρυση πρατηρίου καυσίμων και ενέργειας στο Αργοστόλι.»

Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

20) Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την Ολική Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων( Συμμείκτων Απορριμμάτων ) του Δήμου Αργοστολίου στον ΧΥΤΑ της Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Κεφαλονιάς και ορισμός εκπροσώπου για την σύσταση της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης και υλοποίησης της σύμβασης .

Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

21) Έγκριση της αριθ 13 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με: «Έγκριση άδειας τομής ή εκσκαφής οδοστρώματος, ερείσματος, πεζόδρομου ή πεζοδρομίου αγροτικής οδού εκτός οικισμού Σβορωνάτων Δ.Ε. Λειβαθούς Δήμου Αργοστολίου.»

Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

22) Έγκριση της αριθ 12 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με:
«Πλακόστρωση πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας στην οδό Σουηδίας 83 της
πόλης του Αργοστολίου.»

Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

23) Έγκριση της αριθ 16 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με:
Ανανέωση χρόνου ισχύος της παραχωρημένης θέσης στάθμευσης Α. με Α. επί της οδού Κοντομίχαλου (&Βύρωνος 27) στο Αργοστόλι.

Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

24) Έργο αποκατάστασης βλαβών και προσδιορισμός χρήσης του πρώην σχολικού συγκροτήματος 2ου και 3ου Γυμνασίου Αργοστολίου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

25) Έγκριση της αριθ 11 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά
με : «Εξέταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων διασταύρωσης Δημοτικών οδών στα Καλλιγάτα Λειβαθούς»

Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

26) Εκλογή μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
<Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αργοστολίου>

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

27) Εκλογή μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
<Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αργοστολίου>

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

28) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Ηλεκτροφωτισμός Κεντρικής Οδού Κοινότητας Διλινάτων
Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

29) Έγκριση 1ου Συνοπτικού Πίνακα της μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αγκυροβολίου Τουριστικών Σκαφών Αγίας Πελαγίας

Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
30) Εισήγηση για τροποποίηση της αριθ 12/20 (ΑΔΑ:Ψ1446ΜΓΤΤ-91Τ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου .

Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

31) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη

Εισηγητής : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

32)Μεταβίβαση αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

33) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου
Εισηγητής : Ιωάννης Κουρούκλης

34) Λήψη μέτρων προστασίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό και μικρούς επαγγελματίες του κλάδου
Εισηγητής : Ιωάννης Κουρούκλης

35) Σχετικά με λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού στην Περιοχή Σκοτεινή Λάσσης Αργοστολίου.
Εισηγητής : Ιωάννης Κουρούκλης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ